Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
Informacje ogólne
 
§ 1
 1. Właścicielem sklepów internetowych http://sklep.elteam.com.pl/ prowadzony jest
przez, Mariusz Czołnowski prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą F.H.U. EL-TEAM Mariusz Czołnowski , adres: Dylów Rządowy 8, 98-330 Pajęczno, NIP: 832-148-78-66 Regon: 100014000, zwany w treści niniejszego regulaminu Sprzedawcą.
 1. Sposoby porozumiewania się ze Sprzedawcą:
 • adres do korespondencji: Dylów Rządowy8, 98-330 Pajęczno,
 • adres poczty elektronicznej: : zamowienia@elteam.com.pl
 • numer telefonu: 601-567-772 (koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora)
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
           przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem §10 – 11
           oraz innych postanowień, w których wskazano wprost, iż dotyczą wyłącznie
           Konsumentów).
 1. Regulamin określa w szczególności:
 • zasady korzystania ze Sklepu internetowego http://sklep.elteam.com.pl
                 warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu
                 Internetowego;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług
świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 
§ 2
 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego za pośrednictwem stron internetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaż asortymentu oznaczanego jako: „towary” i „towary na zamówienie”.
 3. Do asortymentu oznaczonego, jako „towary na zamówienie” nie stosuje się § 5 ust. 1 - 4, §6 ust. 6-8 oraz §10-11.
 4. Sprzedaż asortymentu oznaczonego jako „towary na zamówienie” odbywa się każdorazowo na zasadach ustalanych indywidualnie między Sprzedawcą oraz Kupującym.
 
Definicje
 
§ 3
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności składająca zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego http://sklep.elteam.com.pl
  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 ze zm.)
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.elteam.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Mariuszem Czołnowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. EL-TEAM Mariusz Czołnowski a Klientem, zawierana w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, w tym z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 10. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli Klienta, w którym potwierdza, iż wie, że zamówienie, które składa pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.).
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2014.827).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2002.144.1204 ze zm.).
 
Zasady zamawiania towarów i realizacji zamówień
 
§ 4
 1. Prezentowanie na stronie sklepu internetowego towarów z oznaczeniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru poprzez złożenie zamówienia, które nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,
- przeglądarka internetowa typu Mozilla Firefox, Google Chrome,
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 
§ 5
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
 • wejść na stronę internetową http://sklep.elteam.com.pl;
 • zapoznać się z informacjami dotyczącymi ograniczeń w zakresie sposobów dostawy oraz informacjami dotyczącymi akceptowanych sposobów płatności umieszczonymi na stronie internetowej http://sklep.elteam.com.pl ;
 • dokonać wyboru towaru poprzez ich dodanie do koszyka podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje dostępne na stronie,
 • podać w szczególności następujące informacje:
- dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe,
- adres na jaki ma być dostarczony towar,
- sposób dostawy,
- sposób płatności,
- adres poczty elektronicznej/numer telefonu,
 • zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Sklepu internetowego.
 1. Po przejściu procedury, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności po podaniu
przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i dokonaniu wyboru towarów, wyświetlone
zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 1. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a). przedmiotu zamówienia,
b). jednostkowej oraz łącznej ceny za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter 
przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą obliczane, a także o opłatach za transport, za dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach (jeśli występują), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat o obowiązku ich uiszczenia,
c). sposobie i terminie płatności,
d). sposobie i terminie dostawy.
      4. Złożenie Zamówienia następuje poprzez użycie przycisku „Zamówienie
          z obowiązkiem zapłaty”.
      5. Złożenie zamówienia następuje pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Klienta.
      6. Do „towarów na zamówienie” nie stosuje się §5 ust. 1-2 oraz 4. Złożenie zamówienia
          następuje poprzez e-mail.
      7. Złożenie zamówienia przez Konsumenta na „towary na zamówienie” następuje po 
          uprzednim otrzymaniu przez Konsumenta podsumowania zamówienia, złożenia przez 
          niego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia
          potwierdzającego, że Konsument wie, że zamówienie, które składa pociąga za sobą 
          obowiązek zapłaty.
      8. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę o stanie realizacji
          swojego zamówienia. W tym celu Klient otrzymuje na podany adres poczty 
          elektronicznej wiadomości zawierające informacje o statusie nadanym złożonemu 
          zamówieniu. Sprzedawca nadaje następujące statusy:
          -status „zamówienie nowe” – bezpośrednio po złożeniu zamówienia, a przed potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji,
          - status „przyjęte do realizacji” – po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji i otrzymaniu przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji,
          - status – „wysłane” - po przekazaniu zamówionego towaru firmie kurierskiej lub status - „odebrane” po odebraniu osobistym.
        9. Umowa sprzedaży jest zawarta po otrzymaniu przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Wiadomość ta zawiera:
        a. zestawienie zamówionych produktów,
        b. jednostkową oraz łączną cenę za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą obliczane, a także o opłatach za transport, za dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach (jeśli występują), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat, o obowiązku ich uiszczenia,
        c. sposobie i terminie płatności,
        d. sposobie i terminie dostawy,
        e. informację o dostępie do treści regulaminu.
      10. Do chwili otrzymania wiadomości zawierającej informację określającej status zamówienia, jako „wysłane”/ „odebrane” Kupujący ma możliwość zmiany złożonego zamówienia.
      11. Zmiana zamówienia przez Kupującego traktowana jest przez Sprzedawcę jako złożenie nowego zamówienia.
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (adres podany podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia).
 
 
Zasady dostawy zamówionych towarów
 
§ 6
 
1. Odbiór towaru odbywa się:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Sprzedawca wraz z towarem przekazuje fakturę VAT lub paragon, zgodnie z wyborem
    Kupującego.
3. Wysokość kosztów dostawy towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego         
    zawarte są na stronach internetowych, o których mowa w § 1 w zakładce o nazwie Wysyłki
4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do przygotowania wysyłki oraz
    czas dostawy.
5. Wysyłka tj. spakowanie i przekazanie towaru do wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej
    lub przygotowanie towaru do odbioru osobistego wynosi:
- do 24 godzin – w przypadku towarów przy których widnieje adnotacja „wysyłka w 24 h”,
- do 3 dni roboczych - w przypadku towarów przy których widnieje adnotacja „wysyłka
  powyżej 24 h”.
- do 7 dni roboczych – w przypadku towarów przy których widnieje adnotacja „towar jest
  dostępny”.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 przy wyborze przyjęcia zamówienia z opcją płatności   
   „przelewem bankowym” czas realizacji wysyłki liczony jest od chwili
    zaksięgowania wpłaty.
7. Czas dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego wynosi do 3 dni roboczych od
    momentu nadania przesyłki za pośrednictwem firmie kurierskiej.
8. Czas realizacji zamówienia oznaczonego jako „towary na zamówienie” jest określany
    indywidualnie między Sprzedawcą oraz Kupującym każdorazowo przed złożeniem
    zamówienia. Do „towarów na zamówienie” nie stosuje się postanowień §6 ust. 5-7.
 
Cena i sposoby płatności
 
§7
 
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
2. W cenie towaru jest wliczony podatek VAT oraz akcyza (o ile dotyczy).
3. Klient ma możliwość dokonać płatności w następujący sposób:
- przedpłata- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy tj.:
   Nr konta 05 1140 2004 0000 3102 3774 0337 mBank
4. Przy płatności przelewem zaleca się wskazanie w tytule wpłaty numeru zamówienia.
5. Płatności przelewem należy dokonać po otrzymaniu e-maila z informacją o przyjęciu
    zamówienia do realizacji oraz z niezbędnymi danymi do wykonania przelewu.
 
Gwarancja
 
§ 8
 
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są wyłącznie gwarancją producenta. Warunki gwarancji, w tym obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego określa producent i zasady reklamacji z niej wynikające określa producent.
 
§ 9
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną 
   lub prawną (rękojmia).
2. Kupujący może złożyć reklamację na adres: F.H.U. EL-TEAM Mariusz Czołnowski lub na adres:
    email:biuro@elteam.com.pl
3. Przy składaniu reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe, numer zamówienia/wysyłki
    oraz szczegółowo opisać czego dotyczy reklamacja.
 
4.  Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od  
     dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.
5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o 
    obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie
    ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za
    uzasadnione.
 
Prawo odstąpienia od umowy
 
§ 10
1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego    
    może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia
    kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 10.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa
    a. w przypadku umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany 
        do przeniesienia jej własności po upływie 14 dni od dnia:
- objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub upoważnioną przez nią osobę trzecią - inną
   niż przewoźnik,
- objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części – w przypadku objęcia wielu rzeczy
   dostarczanych osobno, partiami lub w częściach,
- objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku regularnego dostarczenia rzeczy przez
   czas oznaczony,
3. W przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
a). oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane:
- na adres: F.H.U. EL-TEAM Mariusz Czołnowski , adres: Dylów Rządowy 8, 98-330 Pajęczno,
- mailowo na adres: biuro@elteam.com.pl
4.Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
   Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca
    niezwłocznie na trwałym nośniku (np. e-mailem) przesyła Konsumentowi potwierdzenie
    otrzymania niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony
    świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
    granicach zwykłego zarządu.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres wskazany w § 10 ust. 3 pkt 1 
    Regulaminu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru –
    niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od
    umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu
    wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził
    się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
   oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie
   dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
10.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
    dostarczenia oferowany Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 
    konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11.Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
    jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  
    który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może
     wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania
     rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności co
     nastąpi wcześniej.
13.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
     zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
 
§11
 
1. Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
   konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
   świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
   specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  
   charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu  
   dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
   usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części 
   zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
   przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
   danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
   szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem 
   osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
   naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosując
   certyfikaty SSL (Secure Socket Layer).
2. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres
   poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej.
   Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie
   wypełnić ankietę.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mariuszem 
   Czołnowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. EL-TEAM Mariusz
   Czołnowski a, Klientem, który nie jest Konsumentem jest Sąd właściwy ze względu na
   siedzibę Sprzedawcy.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mariuszem
   Czołnowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. EL-TEAM Mariusz
   Czołnowski a Klientem, który jest Konsumentem jest Sąd określony zgodny z przepisami 
   ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących Klientów będących
   Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy, o prawach konsumenta
   oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczącym Klientów nie będących
   Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
   powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dołączone pliki:

 
 
 
 
Przejdź do strony głównej
{__CONTACT_LEADER}